Horari: Dll a Dj de 09h - 14h i de 16h - 19:30h | Div de 9h - 14h i de 16h - 18:30h

Assessorament Fiscal i Comptable

Assessorem als nostres clients en totes les qüestions relatives a fiscalitat i tributació.
La gran quantitat de normatives i regulacions fa indispensable l’acció d’exerts que ajudin, amb un seguiment continuat i personalitzat, a planificar la fiscalitat i donar suport comptable a aquells clients que ho requereixin

 • Estudi, planificació i assessorament fiscal en la constitució de qualsevol tipus d’empresa.
 • Tràmits i gestions d’alta a l’Agència tributària.
 • Assessorament en l’àmbit de l’Impost de Societats i en tributació de grups en Consolidació Fiscal.
 • Planificació fiscal en temes patrimonials i de successió, i planificació financera del patrimoni.
 • Preparació i presentació de declaracions tributàries trimestrals i anuals d’IVA i d’IRPF, Impost de Societats Intrastat, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost de Patrimoni, Impost de Successions i Donacions, Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i altres impostos com la taxa turística, IAE …
 • Operacions comunitàries
 • Tramitació de recursos i reclamacions davant l’Agència Tributària Estatal i Tribunals econòmic-administratius, així com actuacions tributàries davant l’administració autonòmica i local.
 • Representació i defensa davant la Inspecció de Tributs.
 • Procediments contenciosos-administratius.
 • Resolució de consultes.
 • Informació sobre normatives fiscals.
 • Gestió de notificacions electròniques de comunicacions i notificacions de l’Agència tributària.
 • Gestió comptable de la empresa.
 • Suport al departament comptable de l’empresa.
 • Assessorament general

Assessorament Laboral

Gestionem tots els procediments relatius a la relació de l’empresa amb els seus treballadors, en la confecció de nòmines, contractació i seguretat social.

 • Assessorament i gestió de nòmines personalitzades amb el logotip de l’empresa.
 • Liquidacions i cotitzacions a la Seguretat Social en els diferents règims, actuant com autoritzats al Sistema RED.
 • Tramitacions ajornaments de pagament de quotes a la seguretat social.
 • Altes i variacions en el règim especial de treballadors autònoms.
 • Altes TRADE.
 • Contractes de treball amb clàusules adaptades a la teva empresa.
 • Retribució flexible i retribució en espècie.
 • Contestacions i gestions als requeriments d’embargaments de salari dels treballadors i embargaments de crèdits.
 • Representació i defensa davant la Inspecció de Treball i la Seguretat Social.
 • Implantació i seguiment del Registre Retributiu.
 • Càlculs de jubilació, incapacitats permanents i convenis especials.
 • Tramitació telemàtica de sol·licituds de vides laborals i bases de cotització.
 • Assessorament i tramitació de pensions de jubilació, incapacitats temporals i permanents, viudetats i orfandats.
 • Servei de descàrrega a través de Plataforma web, de la documentació laboral de l’empresa de forma immediata i segura i descàrrega individual de nòmines, contractes, certificats i altra documentació per part de cada treballador. Serveix de forma segura i legalment vàlida d’entrega de les nòmines.

Assessorament Jurídic

Ens ocupem de la part jurídica de la seva empresa, així com defensa de particulars davant de la jurisdicció social i l’administració.

  Laboral
 • Negociacions laborals de qualsevol tipus, tramitacions d'Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Gestió d’Acomiadaments disciplinaris o objectius i procediments sancionadors i la seva defensa jurídica.
 • Reclamacions, demandes i assistències davant del SMAC.
 • Negociacions individuals i col·lectives (mobilitats funcionals i geogràfiques, modificacions substancials de les condicions de treball).
 • Defensa jurídica dels interessos de l’empresa davant de tot tipus de reclamació en matèria laboral i de Seguretat Social: acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat, extincions contractuals, accidents de treball, tramitacions al FOGASA.
 • Impugnació Actes d’infracció i liquidació de la Inspecció de Treball.
 • Accidents de treball
 • Papereta de conciliació
 • Incapacitats
 • Jubilacions
  Civil
 • Divorcis
 • Desnonaments
 • Herències
 • Successions
 • Testaments
 • Llei de la 2a oportunitat
 • Nomenament assistents, Lley 8/2021 d'ajuda a les persones amb discapacitat
 • Mercantil
 • Cobrament impagats
 • Protecció de dades (GDPR)
  Administratiu
 • Multes de trànsit
 • Ajudes i Subvencions
 • Reclamacions Administratives
 • Sancions d'Hisenda
 • Sancions de Seguretat Social
 • Urbanisme
 • Arrendaments
 • Compravendes
 • Declaracion d'Obra nova i divisió horitzontal
 • Cartes de pagament i Cancel·lacions d'hipoteques
 • Canvis d'ús de local comercial
 • Embargaments

Assessorament Mercantil, Civil, Administratiu i Successori

Els acompanyem en l’activitat societària i mercantil de la seva empresa, en la redacció de contractes d’arrendament, compravendes i altres necessitats civils, i els assessorem en la planificació hereditària i a la posterior gestió de tots els tràmits successoris.

 • Constitució de societats anònimes i limitades, civils, laborals i societats professionals, amb els pactes adients a cada tipus d’empresa, i tràmits notarials i registrals per a al seva posada en funcionament.
 • Estudi i tràmits notarials i registrals en cas de la necessitat d’una modificació dels estatuts, i canvis en els òrgans d’administració.
 • Redacció actes de les societats mercantils i la seva presentació al Registre Mercantil.
 • Redacció i negociació de contractes civils i mercantils.
 • Assessorament en la planificació de transmissió de patrimoni; donacions i compravenda d’immobles.
 • Assessorament immobiliari, compravendes, permutes.
 • Redacció contractes d’arrendament de locals i habitatges, i tramitació d’ingressos i devolucions de fiances a l’Incasol.
 • Testaments i Successions.
 • Tramitació global d’herències, amb estudi previ d’una possible successió, preparació i estudi per a l’acceptació d’herència i repartiment hereditari, i la liquidació de l’impost sobre successions i plusvàlua municipal, i la seva gestió en el Registre de la propietat i davant de tots els organismes pública necessaris.

Assessorament a l'Emprenedor

Com a Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE), ajudem i acompanyem als emprenedors al llarg del recorregut, garantint un servei de qualitat i adequat per a cadascuna de les vostres necessitats, de forma àgil, personalitzada i eficaç, facilitant la creació de noves empreses, l'inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d'informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport a la finançament empresarial.

 • Constitució de societats anònimes i limitades, civils, laborals i societats professionals, amb els pactes adients a cada tipus d’empresa, i tràmits notarials i registrals per a al seva posada en funcionament.
 • Estudi i tràmits notarials i registrals en cas de la necessitat d’una modificació dels estatuts, i canvis en els òrgans d’administració.
 • Redacció actes de les societats mercantils i la seva presentació al Registre Mercantil.
 • Redacció i negociació de contractes civils i mercantils.
 • Assessorament en la planificació de transmissió de patrimoni; donacions i compravenda d’immobles.

Altres tràmits

Oferim un servei pròxim i personalitzat, tant a empreses com a particulars, per gestionar tot tipus de temes administratius i la seva tramitació telemàtica.

 • Tràmits obtenció de certificats digitals d’empreses i particulars.
 • Tràmits al Cadastre.
 • Tràmits telemàtics davant de qualsevol orgaisme públic: Ajuntament, Diputació, Generalitat, Tràfic…

No trobeu el que busqueu?

Demaneu-nos pressupost per la gestió que necessiteu. Disposem d'una xarxa de col·laboradors de confiança per a totes les necesitats de la vostra empresa

Assessorem i busquem solucions

Des de l’any 1988 treballem compromesos per donar el servei que els nostres clients es mereixen. Proporcionem un assessorament basat en la confiança i de forma personalitzada en matèria laboral i de seguretat social, fiscal, comptable, mercantil, successori, serveis jurídics-laborals, i proporcionem suport altres gestions administravites, complementant els serveis amb una àmplia xarxa de contactes disponible per a tots els clients

Serveis per a PIMEs
Comptem amb un equip d’especialistes i amb molta experiència en les casuístiques de les PIMEs, per tal d’assessorar als clients en els diferents àmbits legals, econòmics i financers i donar suport administratiu
Serveis per a Grans Empreses

Comptem amb un equip d’especialistes també en les necessitats particulars de les Grans Empreses, per tal d’assessorar als clients en els diferents àmbits i obligacions

Serveis per a Autònoms

Oferim serveis per cubrir les necessitats específiques dels autònoms i emprenedors, per tal d’assessorar-los en els diferents àmbits necessaris en totes les etapes d'activitat i d'emprenedoria

Serveis per a Particulars

Cobrim molts serveis dirigits a particulars o persones físiques, relacionats amb les obligacions administratives i fiscals en les diferents matèries legals